Privacy verklaring

Wanneer u overweegt via Bovemij Finance B.V. een financiering of verzekering af te sluiten en ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgenbiedt voor de bescherming van uw privacy. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet ons opleggen.

Zorgvuldig omgaan met watons wordt toevertrouwd zit in onze natuur. Onze medewerkers leggen een bankiers eed af. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging. De tekst ervan kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl en meer informatie op de website van de AFM (www.afm.nl). In deze verklaring leest u hoe Bovemij Finance met uw persoonsgegevens omgaat.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden,hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig.We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het opstellen van een klantprofiel, het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragenen/ofhet overmaken van eventuele provisies;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie; de afhandeling van uw aanvraag;
 • Voor het voldoen aanwettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);
 • Voor het verbeteren van de website en de dienstverlening van Bovemij Finance;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole (bekijk de actuele klachtenprocedure);
 • Om als Bovemij Finance te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang).

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kunt u denken aan informatie omtrent uw kredietwaardigheid.

Uitwisseling met derden

Als u een financieringen/of verzekering afsluit via Bovemij Finance kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen van en/of verstrekkenaande volgende partijen, als datnoodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst:

Banken/Financieringsmaatschappij Voor de financiering van uw voertuig
(Auto)bedrijven in de mobiliteitsbranche Voor de levering van het voertuig
Verzekeraar Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van uwvoertuig
Expoints B.V. Voor het verbeteren van onze dienstverlening

Doorgifte aan derde landen

Bovemij Finance laat geen persoonsgegevens verwerken bij partners buiten de Europese unie.

Bewaartermijnen

Bovemij Finance zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

 • Nadat een klantrelatie beëndigd is worden alle persoonsgegevens na maximaal zeven jaar verwijderd.
 • We bewaren prospectgegevensvijf jaar na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
  We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zevenjaar tebewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • We moeten ongebruikelijke transactiesvijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Beveiliging

We vinden het bij Bovemij Finance erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan u als de toezichthouder melden.

Uw rechten

Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op. U kunt:

 • U kunt bij ons een overzicht vragen van uw verwerkte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • U kunt eventuele fouten laten corrigeren en verouderde persoonsgegevens laten verwijderen;
 • U kunt uw persoonsgegevens niet verder laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevensvoor de uitvoering van de financierings-of verzekeringsovereenkomst,
 • uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming en bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik

Mocht u een beroep willen doen op één van bovenstaande rechten dan kunt u hiervoor het volgende het privacy contactformulier invullen op de website van Bovemij. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. We raden u dan aan om meteen een kopie van uw ID-bewijs mee te sturenzodat wij kunnen bepalen of u degene bent die het verzoek indient. Wij zullen na de controle van uwidentiteit de kopie van uw ID-bewijs vernietigen. Bovemij zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied, of heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij Winand Swelsen (privacy@bovemij.nl), de Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij Finance. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overige vragen, opmerkingen of klachten?

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten kunt u ons telefonisch bereiken via 024-751 2282 of per e-mail via financieeladvies@bovemij.nl